دسته: آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی

  از آنجا که هدف اصلی اعتکاف دوری از دنیاست باید تلاش شود حواشی دنیایی این سنت پر فضیلت کمرنگ تر و بی رنگ شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی

  همانگونه که ورزش برای سلامت جسم ضروری است برنامه های معنوی مانند اعتکاف هم در سلامت روح انسانها ،بسیار مؤثر خواهد بود.