دسته: آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  این مقام اعتکاف است که حضرت ابراهیم(ع) بعد از اینکه خلیل الله شد باید بیتالله را پاکیزه و آماده کند تا معتکفین در خانه خدا مقیم شوند و نفوس...

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  قرائت زیارت «سلام علی آل یاسین» اکسیر اعظم است و همه معتکفان باید قرائت این زیارت را جزو اولین برنامه های خود قرار دهند. زیارت آل یاسین و سوره...

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  بالاترین کار در اعتکاف قرائت قرآن است و معتکف نباید از این مسأله مهم غفلت کند.نماز، حرف زدن ما با خدا و قرآن حرف زدن خدا با ماست و...

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  ما همه یک نطفه بوده ایم و خداوند نطفه گندیده را در وجود مادر قرار داد و این قوا را به ما عطا کرد و معتکف باید بداند از...

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  اعتکاف وقتی اعتکاف است که معتکف در مسجد وارد شود و ارتباطش با دو نقطه تمام شود؛ یکی از آن دو ذات قدوس حق تعالی است و دیگری ولی...

آیت الله وحید خراسانى

آیت الله وحید خراسانى

  اعتکاف حبس نفس است. باید از خواب غفلت بیدار شویم زیرا حقیقت اعتکاف در واقع حبس نفس است. باید هر چه زودتر از خواب غفلت بیدار شویم و آنچه...